Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Caithlyn gevestigd te Waarland, Slootgaardweg 31, hierna te noemen ‘Verkeersschool Caithlyn’.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Caithlyn.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Verkeersschool Caithlyn afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Instructie
2.1 Verkeersschool Caithlyn zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 Verkeersschool Caithlyn zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij Verkeersschool Caithlyn of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is Verkeersschool Caithlyn niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Verkeersschool Caithlyn of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig
De leerling die via Verkeersschool Caithlyn het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

4.1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door Verkeersschool Caithlyn wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/instructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool Caithlyn te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

4.2 Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten.

4.3 De rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden. (Gemiddeld minimaal één blokuur per week).

4.4 In een pakket is het CBR-tarief voor een praktijkexamen vermeerderd met de administratie- en rijschoolbegeleidingskosten.

4.5 Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen extra lesuren opgenomen. Als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd.

4.6 Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling het praktijkexamen ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet gebruikt wordt, zal conform het lestarief in een pakket worden terugbetaald.

4.7 Indien de leerling meer lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling lesuren tegen het losse lesprijstarief bijkopen.

4.8 Indien de leerling de opleiding om welke reden dan ook wenst te beëindigen zal er geen restitutie plaatsvinden.

4.9 De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.

4.10 De leerling dient Verkeersschool Caithlyn te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor hem of haar te reserveren.

Artikel 5 Annulering door leerling
5.1 De leerling kan kosteloos een rijles tenminste twee volle werkdagen voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen twee werkdagen wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool Caithlyn te voldoen.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan de leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Verkeersschool Caithlyn beoordeeld. In de gevallen genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal Verkeersschool Caithlyn ervoor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen dat dit bij een andere instructeur gebeurt.

Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan telefonisch of per WhatsApp. WhatsApp-berichten die op werkdagen na 17.00 uur of in het weekend of feestdagen door Verkeersschool Caithlyn worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. Verkeersschool Caithlyn kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een WhatApp-bericht. Alleen WhatsApp-berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Beëindigen instructie
Verkeersschool Caithlyn kan de lesinstructie beëindigen of is niet gehouden instructie te geven wanneer:

6.1 Wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, waardoor er niet van Verkeersschool Caithlyn kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 Het de instructeur/docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de rijles. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is Verkeersschool Caithlyn niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wegens slechte weersomstandigheden wordt afgelast.

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur. Bij 6.3, 6.4 en 6.5 zal Verkeersschool Caithlyn ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 Aanvraag examen
7.1 Verkeersschool Caithlyn zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of het examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens
Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.3 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden.

In geval van 8.3 en 8.4 zal Verkeersschool Caithlyn ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens
Verkeersschool Caithlyn is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid of gebrek aan voertuigbeheersing) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.

Artikel 10 Vakantie leerling
Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient per bank te geschieden tenzij anders overeengekomen. Verkeersschool Caithlyn is gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door Verkeersschool Caithlyn nagekomen; de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen. De leerling ontvangt te allen tijden een factuur. Deze dient voor het volgen van de gefactureerde lespakketten, lessen of examens, maar tenminste uiterlijk 7 dagen na ontvangst voldaan te worden. Indien de factuur niet is voldaan zal er een herinnering volgen met een betalingstermijn van 5 dagen. Indien de herinnering niet wordt voldaan, zal een incassobureau ingeschakeld worden. De factuur is pas voldaan indien de overboeking zichtbaar is op de rekening van de instructeur/instructrice.

11.2 Verkeersschool Caithlyn is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (7 dagen) door hem/haar is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente door te berekenen ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3 Verkeersschool Caithlyn is voorts gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door de niet-betaling worden veroorzaakt, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.4 Uit het enkele feit dat Verkeersschool Caithlyn zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Vrijwaring
12.1 Verkeersschool Caithlyn verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan- en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toets/examen. Kleding en helmen worden niet vergoed.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Verkeersschool Caithlyn beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3 Verkeersschool Caithlyn kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

13.1 Indien Verkeersschool Caithlyn door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig/voertuig te besturen, en Verkeersschool Caithlyn aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling Verkeersschool Caithlyn volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan Verkeersschool Caithlyn haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Verkeersschool Caithlyn en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Verkeersschool Caithlyn te vergoeden. Indien Verkeersschool Caithlyn ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Caithlyn volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Caithlyn opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor haar rekening nemen.

13.2 Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.